logo

Záručné podmienky

 1. Všetky zariadenia sú opatrené zárukou 24 mesiacov
 2. Doba záruky beží od dátumu predaja a podmienkou pre jej uplatnenie je doklad o nadobudnutí produktu (Záručný protokol alebo dodací list).
 3. Obsahom záruky je zodpovednosť za to, že dodaný produkt má v dobe dodania a po dobu záruky vlastnosti stanovené technickými podmienkami výrobcu.
 4. Záruka sa vzťahuje len na funkčnosť stroja, nie na spotrebný materiál (t. j. toner, valec, fixačná jednotka, prenosový pás, atď.).Záruka na spotrebný materiál je popísaná v bode 6 a 7.
 5. Záruka je zodpovednosť za chyby, ktoré sa na stroji vyskytnú počas záručnej lehoty a spočíva v ich odstránení a odstránení všetkých chýb vzniknutých chybnou súčasťou zariadenia, chybnou konštrukciou, alebo chybnou montážou.
 6. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál a všetky súčasti zariadenia definovaných ako spotrebný materiál. Na tieto platí záruka 6 mesiacov a to v prípade, že predtým nebola dosiahnutá ich životnosť na viac ako 70 % alebo neboli poškodené neodborným používaním.
 7. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby, spôsobené užívateľom, neodborným zaobchádzaním, treťou osobou, vplyvom okolia, náhodou alebo vyššou mocou. Ďalej sa nevzťahuje na súčasti s limitovanou životnosťou, keď táto bola prekročená a na súčasti podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu pri výrobcom odporúčanom používaní stroja , napr. valce, fixačné jednotky, prenosové pásy, gumové súčasti, filtre a pod.
 8. Záruka ďalej nemôže byť uznaná, ak dôjde k poruche spôsobenej chybnou funkciou zariadenia v dôsledku softwaru, či aplikácií, ktoré nie sú distribuované výrobcom zariadenia, či nie sú súčasťou zariadenia alebo ak má porucha užívateľsky odstrániteľný charakter (zaseknutý papier, spotrebovaný toner a podobne). Záruka sa ďalej nevzťahuje na prípady, keď je odstránenie poruchy popísané v užívateľskom manuáli ako užívateľom odstrániteľný problém.
 9. V prípade, že došlo k vyššie uvedeným príčinám poruchy stroja, potom výrobca nenesie žiadnu povinnosť pre nápravu a užívateľ je povinný si odstránenie poruchy uhradiť sám.
 10. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené používaním iných spotrebných materiálov a súčastí než originálov dodávaných k zariadeniam.
 11. Reficier JTL nie je zodpovedný za stratu zisku alebo dát, spôsobených v dôsledku straty či poškodenia prístroja.
 12. Po dobu záruky smie byť stroj servisovaný spoločnosťou Reficier JTL osobou ním poverenou alebo autorizovaným servisom. Ak sa stane inak, bude toto dôvod na okamžité zrušenie akejkoľvek záruky na stroj a jeho príslušenstvo.
 13. Zákazník sa zaväzuje používať stroj v súlade s užívateľskou príručkou a len na účely, pre ktoré je stroj výrobcom určený, ďalej stroj prevádzkovať v prostredí vyhovujúcom podmienkam uvedeným v užívateľskej príručke alebo iných dokumentoch, so strojom dodaných.
 14. Do záručných úkonov nie je započítaná pravidelná údržba alebo výmena súčastí s limitovanou životnosťou.
 15. V prípade vyžiadania servisom je užívateľ povinný dodať aj spotrebný materiál používaný pri vzniku poruchy.

Reklamácia spotrebného materiálu zakúpeného v spoločnosti Reficier JTL:

Postup pre uplatnenie reklamácie spotrebného materiálu:

 • Kontaktovať spoločnosť Reficier JTL.
 • Spoločne s výrobným číslom tlačiarne, dokladom o nadobudnutí a vytlačenou konfiguračnou stránkou (ak ju je možné vytlačiť) dopraviť reklamovaný materiál do spoločnosti Reficier JTL a žiadať o vybavenie reklamácie, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
 • Ak bude závada diagnostikovaná ako vada spotrebného materiálu, Reficier JTL napíše vyjadrenie na servisný list, že je spotrebný materiál vadný a zákazníkovi uplatní reklamáciu u distribútora.

Reklamácia bude uznaná len v prípade, že budú splnené všetky vyššie spomínané podmienky, dodané a riadne vyplnené všetky doklady.

Záručné podmienky na spotrebný materiál:

 • spotrebný materiál má záruku 6 mesiacov, keď v priebehu používania nebola prekročená odporúčaná životnosť na viac než 70 %.
 • mechanické poškodenie povrchu tlačového valca, spôsobené vonkajším predmetom, nemá charakter záručnej poruchy
 • použitím iného spotrebného materiálu, než ktorý je odporúčaný výrobcom (t. j. toner, valec, fixačná jednotka, prenosový pás, atď.), stráca zákazník záruku na celý stroj.

 

Záruka na vykonanú prácu:

 • záruka na vykonanú prácu sú 3 mesiace a to v prípade, že počas tejto doby neskončila životnosť meneného spotrebného materiálu (t. j. toner, valec, fixačná jednotka, prenosový pás, podávacie kolieska, atď.) alebo nedosiahla životnosť 70%.

POZOR!

Odporúčaná životnosť spotrebného materiálu je udávaná pri pokrytí 5 %.Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam